1. Home
  2. Reader Help Centre
  3. การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ Reeeed.com

การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ Reeeed.com

สำหรับการสมัครสมาชิก Reeeed สามารถสมัครสมาชิกได้ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ Facebook , Line , Gmail , Apple ID และอีเมล โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. วิธีการสมัครสมาชิกผ่าน Facebook

ขั้นตอนที่ 1

เมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์ Reeeed.com คลิกไปที่มุมขวาบนเลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ”

ขั้นตอนที่ 2

กดเลือกบริเวณสัญลักษณ์ Facebook เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

2. วิธีการสมัครสมาชิกผ่าน Line

ขั้นตอนที่ 1

เมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์ Reeeed.com คลิกไปที่มุมขวาบนเลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ”

ขั้นตอนที่ 2

กดเลือกบริเวณสัญลักษณ์ Line เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อนักอ่านกดเลือกสมัครสมาชิกผ่านช่องทาง Line จะปรากฎหน้าต่างเพื่อขอข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ Reeeed.com  ให้นักอ่านกด “Allow” เพื่อยืนยันการขอข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4

เว็บไซต์จะแจ้งข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อให้นักอ่านตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้งาน เมื่อนักอ่านตรวจสอบเสร็จแล้วให้กดเลือก “ฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแล้ว” หลังจากนั้นกด “ยอมรับ”

กดเลือก”ฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแล้ว”

ขั้นตอนที่ 5

เมื่อนักอ่านกดยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการจะปรากฎหน้าต่างข้อความ “เข้าใช้งานสำเร็จ” เพื่อยืนยันว่าการสมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณ์ นักอ่านสามารถกดที่ “เริ่มต้นใช้งาน” เพื่ออ่านหนังสือรายตอนหรือซื้อสินค้าอื่นๆ ได้ทันที

3. วิธีการสมัครสมาชิกผ่าน Gmail

ขั้นตอนที่ 1

เมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์ Reeeed.com คลิกไปที่มุมขวาบนเลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ”

ขั้นตอนที่ 2

กดเลือกบริเวณสัญลักษณ์ Gmail เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อนักอ่านเลือกสมัครสมาชิกผ่านช่องทาง Gmail จะปรากฎหน้าต่างให้นักอ่านเลือกบัญชี Gmail ที่ล็อคอินอยู่บนอุปกรณ์หรือเพิ่ม Gmail อื่นๆ ในการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ Reeeed.com ได้

แก้เซนเซอแค่ก่อน @ + กรอบ

ขั้นตอนที่ 4

เว็บไซต์จะแจ้งข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อให้นักอ่านตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้งาน เมื่อนักอ่านตรวจสอบเสร็จแล้วให้กดเลือก “ฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแล้ว” หลังจากนั้นกด “ยอมรับ”

กดเลือก “ฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแล้ว”

ขั้นตอนที่ 5

เมื่อนักอ่านกดยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการจะปรากฎหน้าต่างข้อความ “เข้าใช้งานสำเร็จ” เพื่อยืนยันว่าการสมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณ์ นักอ่านสามารถกดที่ “เริ่มต้นใช้งาน” เพื่ออ่านหนังสือรายตอนหรือซื้อสินค้าอื่นๆ ได้ทันที

4. วิธีการสมัครสมาชิกผ่าน Apple ID

ขั้นตอนที่ 1

เมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์ Reeeed.com คลิกไปที่มุมขวาบนเลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ”

ขั้นตอนที่ 2

กดเลือกบริเวณสัญลักษณ์ Apple ID เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อนักอ่านกดเลือกสมัครสมาชิกผ่านช่องทาง Apple ID จะปรากฎหน้าต่างเพื่อยืนยันตัวตนเข้าใช้งาน Apple ID ให้นักอ่านทำการยืนยันตัวตนเพื่อใช้ Apple ID ในการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ Reeeed

เซนเซอก่อน @ + กรอบ con

ขั้นตอนที่ 4

เว็บไซต์จะแจ้งข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อให้นักอ่านตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้งาน เมื่อนักอ่านตรวจสอบเสร็จแล้วให้กดเลือก “ฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแล้ว” หลังจากนั้นกด “ยอมรับ”

กดเลือก “ฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแล้ว”

ขั้นตอนที่ 5

เมื่อนักอ่านกดยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการจะปรากฎหน้าต่างข้อความ “เข้าใช้งานสำเร็จ” เพื่อยืนยันว่าการสมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณ์ นักอ่านสามารถกดที่ “เริ่มต้นใช้งาน” เพื่ออ่านหนังสือรายตอนหรือซื้อสินค้าอื่นๆ ได้ทันที

5. วิธีการสมัครสมาชิกผ่านอีเมล

ขั้นตอนที่ 1

เมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์ Reeeed.com คลิกไปที่มุมขวาบนเลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ”

ขั้นตอนที่ 2

กดเลือก “สมัครที่นี่” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 3

ระบุ ชื่อผู้ใช้งาน , อีเมล และ รหัสผ่าน ที่คุณต้องการใช้งานบน Reeeed แล้วกด “สมัครสมาชิก”

ขั้นตอนที่ 4

หลังจากกดตกลงจะมีกล่องให้ใส่ “รหัส OTP”

ขั้นตอนที่ 5

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสดังกล่าวไปให้ทางอีเมลที่ใช้ในการสมัครสมาชิก
**หากไม่พบอีเมลให้นักอ่านทำการตรวจสอบที่ Junk Mail หรือ Spam Mail
** “รหัส OTP” ต้องจัดเก็บเป็นความลับห้ามบอกบุคคลอื่นเป็นอันขาด

ขั้นตอนที่ 6

นำ “รหัส OTP” ที่คุณได้รับจากอีเมลที่ใช้สมาชิกกับ Reeeed ระบุลงในกล่องสำหรับยืนยัน “รหัส OTP” จากนั้นกด “ยืนยัน”

ขั้นตอนที่ 7

เว็บไซต์จะแจ้งข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อให้นักอ่านตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้งาน เมื่อนักอ่านตรวจสอบเสร็จแล้วให้กดเลือก “ฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแล้ว” หลังจากนั้นกด “ยอมรับ”

ขั้นตอนที่ 8

เมื่อนักอ่านกดยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการจะปรากฎหน้าต่างข้อความ “เข้าใช้งานสำเร็จ” เพื่อยืนยันว่าการสมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณ์ นักอ่านสามารถกดที่ “เริ่มต้นใช้งาน” เพื่ออ่านหนังสือรายตอนหรือซื้อสินค้าอื่นๆ ได้ทันที

Updated on พฤศจิกายน 28, 2023

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

Related Articles